سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ماشااله تابع جماعت – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مدییت سیستم و بهبود بهره وری، شرکت توسعه من

چکیده:

این مقاله بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK اولویت هر یک از ابعاد مدیریت پروژه را در مراحل مختلف اجرای طرح های برق آبی شامل مطالعات عملیات انحراف آب عملیات ساختمانی سد و نیروگاه ساخت و نصب تجهیزات راه اندازی تحویل و بهره برداری آزمایشیمشخص می نماید و با استفاده از روش آماری و تکنیک A.H.P وزن هر یک از ابعاد مدیریت پروژه و همچنین وزن مراحل اجرایی طرح های برق آبی رامعین نموده است. اولویت و وزن ابعاد مدیریت پروژه طرح های برق آبی بهترتیب عبارت است از:
۱- مدیریت کیفیت (۲۵/۵ درصد)
۲- مدیریت یکپارچگی (۲۰/۵ درصد)
۳- مدیریت زمان (۱۵ درصد)
۴- مدیریت هزینه (۸/۲ درصد)
۵- مدیریت ریسک (۸/۱ درصد)
۶- مدیریت حدوده (۷/۸ درصد)
۷-مدیریت نیروی انسانی (۶/۷ درصد)
۸- مدیریت ارتباطات (۱۰ درصد)
۹- مدیریت تدارکات (۳/۳ درصد)