سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده لیلا رضوی طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
امین کوره پزان دزفولی – کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در زمینه منابع آب وجود دارد، کمبود آب است. چون امکان اجرای مالی تمام پروژه های مربوط به منابع آب، در یک بخش وجود ندارد، بنابراین ترتیب اجرای آنها بسیار مهم می باشد. یکی از مسائل مهم مطرح در مدیریت منابع آب، اولویت بندی این پروژه هاست. در این تحقیق از سه روش تصمیم گیری چند شاخصه ای فازی برای اولویت بندی برخی از پروژه های انتقال آب بین حوضه ای کارون بزرگ با در نظرگرفتن معیارهای مختلف ، استفاده شده است. روش های بکار برده شده در این مقاله شامل، توسعه روش پیشنهادی Kumar , Raj برای شرایطی که هم معیار سود و هم معیار هزینه وجود دارد، توسعه روش بونیسون در شرایط تصمیم گیری گروهی و روش Fuzzy TOPSIS گروهی می باشند.همچنین برای اولویت بندی گزینه ها، ازنرم افزار FDMبا ورودی هر یک از روش های فوق استفاده شده است.در این تحقیق، ۱۰ طرح انتقال آب بین حوضه ای کارون بزرگ با ۸ معیار در نظر گرفته شده است. وزن معیارها، توسط ۵ کارشناس خبره کارشناس خبره در زمینه منابع آب مشخص شده اند. درنهایت نتایج بدست آمده از روش های مورد استفاده با یکدیگر مقایسه می شوند. ضریب همبستگی اولویت بندی Spearman برای تعیین نزدیکی نتایج روش های مختلف بکار برده شده است. همچنین تحلیل حساسیت بر روی وزن معیارها انجام شده است.