سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدحیدر میرفخرالدینی – دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
سیدحبیب اله میرغفوری – دکتری مدیریت و رئیس دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
حسین صیادی تورانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده:

درسالهای اخیر نرخ سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات در کشور نیز افزایش بسیاری یافته است اما شواهد نشان میدهد که سازمان ها نتوانسته اند اثر بخشی مورد انتظار خود را از سرمایه گذاری دراین امر به دست آورند از این رو در کاربرد این فناوری با معماری بهره وری روبرو میباشند شاید بتوان یکی از مهمترین علل این امر را به عدم انتخاب صحیح پروژه های فناوری اطلاعات براساس یک سیستم ارزیابی عملکرد استاندارد، نسبت داد. در پژوهش حاضر الگوریتمی جهت اولویت بندی پروژه های بهبود فناوری اطلاعات حاصل از فرایند خودارزیابی سیستم فناوری اطلاعات براساس مدل EFQM در شرکت برق منطقه ای یزد ارائه گردیده ست درالگوریتم پیشنهادی شاخصهای اولویت بندی پروژه های بهبود در راستای اهداف استراتژیک سازمان تعیین می گردد بطوریکه اجرای پروژه های بهبود ی که در این الگوریتم حائز اجرا شده اند علاوه بر بهبود سیستم فناوری اطلاعات سازمان، شرایط دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت و سرآمدی را ایجاد می نمایند پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی تحقیق در شرکت مزبور حاکی از این است که از بین ۵۹ پروژه بهبود فناوری اطلاعات حاصل از فرایند خودارزیابی ۱۵ پروژه مستلزم اولویت بندی شناخته شدند و دراین میان پروژه ی طراحی و پیاده سازی مکانیزم مدیریت فناوری، اولویت اجرا را از دیدگاه تیم تعالی شرکت برق منطقه ای یزد کسب نمود.