سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
وحید رشیدی – کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی ژئوتکنیک – دانشگاه سمنان
عبدالحسین حداد – استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه سمنان

چکیده:
روش طراحی بر اساس سطح عملکرد بر مبنای کنترل معیارهای رفتاری سازه از جمله تغییر شکل ، نشست و غیره در شرایط لرزه ای تعریف می گردد . معیارهای رفتاری سازه را می توان به ترازهای مختلفی تقسیم بندی نمود که به این ترازها سطوح عملکردی اتلاق می شود در خطراتی که به یک سازه وارد می گردد عملکرد سازه با توجه به درجه اهمیت آن به این سطوح محدود می شود برای هر پاسخی از سازه که به عنوان عملکرد آن سازه انتخاب می شود بهترین پارامتر ارزیاب (همانند شتاب حداکثر، سرعت حداکثر، شدت آریاس و غیره) که بیشترین همبستگی را با پاسخ های لرزه ای دارند انتخاب می گردد. انتخاب بهترین پارامتر ارزیابی در روش طراحی بر اساس عملکرد باعث کاهش عدم قطعیت در پاسخ های لرزه ای گردیده و از این رو تعیین آن بسیار مهم می باشد در این تحقیق به بررسی عملکرد دیوار خاک مسلح با صفحات پلیمری پرداخته شده است و پارامترهای جابجایی ماندگار در انتهای بارگذاری لرزه ای و جابجایی حداکثر دیوار در حین زلزله( در بالاترین نقطه دیوار) به عنوان پارامترهای کلیدی در بررسی عملکرد این نوع دیوارها مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور دسترسی به این هدف از مدلسازی عددی جهت تعیین بهترین پارامترهای ارزیاب، برای پیش بینی تغییر شکل در دیوارهای خاک مسلح ناشی از بارهای لرزه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی عددی نشان می دهد سرعت Rms به عنوان بهترین پارامتر ارزیاب جهت تعیین جابجایی حداکثر و شتاب Rms به عنوان بهترین پارامتر ارزیاب برای تعیین جابجایی ماندگار می باشد.