مقاله اولين بررسي باليني وضعيت آلودگي به ويروس كمبود ايمني گاو و يافته هاي پاتولوژيك، هماتولوژيك و فلوسايتومتريك در گاوهاي هلشتاين ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اولين بررسي باليني وضعيت آلودگي به ويروس كمبود ايمني گاو و يافته هاي پاتولوژيك، هماتولوژيك و فلوسايتومتريك در گاوهاي هلشتاين ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس کمبود ايمني گاو
مقاله واکنش زنجيره اي پلي مراز از نوع نستد
مقاله سکانسينگ
مقاله خون شناسي
مقاله فلوسايتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پوربازرگاني تقي
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت بروجني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بكايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس كمبود ايمني گاو، لنتي ويروسي هست كه با ايجاد عوارض عفوني متنوع، مي تواند خسارات زيادي به صنعت گاوداري وارد نمايد. با توجه به احتمال پراكندگي جهاني عفونت با اين ويروس، اين مطالعه براي اولين بار در ايران با هدف تعيين ميزان آلودگي به آن در گاوهاي هلشتاين و بررسي ساير اختلالات همراه، انجام گرفت. در اين مطالعه، ۱۶٫۲ درصد از ۱۹۷ راس گاو هلشتاين ذبح شده در كشتارگاه صنعتي ميثم تهران با بكارگيري روش Nested-PCR، آلوده به ويروس BIV تشخيص داده شدند. سكانسينگ قطعات ژنومي تكثير يافته با پرايمرهاي ژن gag ويروس، مشخص نمود كه بين توالي هاي نوكلئوتيدي اين ويروس و سويه رفرانس، تشابه ۹۸٫۷-۹۸٫۹ درصدي وجود دارد. ميزان آلودگي در گاوهاي مبتلا به بزرگ شدگي همال نودها، نسبت به گاوهاي فاقد اين ضايعات، بيشتر بود (۰٫۰۱<p<0.05). بين ميزان آلودگي و سن، جنس، BCS، اختلالات باليني، آسيب هاي درشت بيني، بزرگي عقده هاي لمفاوي و موقعيت آناتوميک حضور همال نودهاي گاوها، رابطه آماري معني داري مشاهده نشد. آناليز فلوسايتومتريک معلوم ساخت که درصد سلول هاي CD8+ در گاوهاي آلوده در مقايسه با غير آلوده، کاهش معني داري (۰٫۰۱<p<0.05) دارد. اختلاف معني داري بين شمارش کل گلبول هاي سفيد، درصد هماتوکريت، نوتروفيل، لمفوسيت، مونوسيت، ائوزينوفيل، سلول هاي CD4+ و CD21+ و ميزان هموگلوبين مابين دو دسته از گاوهاي آلوده و غير آلوده مشاهده نشد. هيپرپلازي – هيپروتروفي و در برخي موارد تخليه لمفوئيدي فوليکول هاي لمفاوي، از يافته هاي آسيب شناسي عقده هاي لمفاوي و همال نودهاي گاوهاي آلوده بودند. بررسي حاضر نشان داد که گاوهاي هلشتاين مورد مطالعه واجد آلودگي نسبتا بالايي با ويرس BIV بودند.