مقاله اولين گزارش از کوتاه ترين زنجيره پروتئيني سيستئين پروتئاز B در کمپلکس ليشمانيا دنوواني و تفسيرهاي بيوانفورماتيکي در ارتباط با اين موتاسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اولين گزارش از کوتاه ترين زنجيره پروتئيني سيستئين پروتئاز B در کمپلکس ليشمانيا دنوواني و تفسيرهاي بيوانفورماتيکي در ارتباط با اين موتاسيون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپلکس دنوواني
مقاله کالاآزار
مقاله ژن سيستئين پروتئازB
مقاله کنش متقابل انگل و ميزبان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راواسان ناصح
جناب آقای / سرکار خانم: هايد مالوريه
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان عزت الدين
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي جاويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري کالاآزار يکي از مهم ترين بيماري هاي عفوني در شمال غربي کشور مي باشد. ليشمانيا اينفانتوم و ليشمانيا دنوواني هر دو متعلق به کمپلکس دنوواني و مسبب ليشمانيوز احشايي در کانون هاي مختلف دنيا هستند. در اين مطالعه از ژن سيستئين پروتئاز (CPB) B انگل هاي ليشمانياي جدا شده از پشه هاي خاكي براي تعيين هويت و بررسي خصوصيات ملکولي انگل در سطح اسيدنوکلئيک و اسيدآمينه استفاده گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي بخشي از ژن CPB انگل هاي ليشمانيا به طول ۷۴۱-۷۰۲ جفت باز به کمک واکنش هاي زنجيره اي پليمراز تکثير و تعيين توالي شدند. سپس خصوصيات ملکولي آنها از قبيل جايگاه هاي داراي پتانسيل گليگوزيلاسيون، محل هاي اتصال سلول هاي B و T و تاثير جهش در ساختار سه بعدي پروتئين هاي حاصله به کمک نرم افزارهاي بيوانفورماتيکي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از ۳۴۷۷ پشه خاکي بررسي شده، ۷ نمونه با واکنش PCR ژن سيستئين پروتئازB  مثبت شدند. همچنين بر اساس يافته هاي اين مطالعه در شمال غربي ايران هر دو عضو کمپلکس دنوواني يعني L.donovani وL.infantum  توسط پشه هاي خاکي فلبتوموس پرفيليوي ترانسکوکازيکوس منتقل شده اند. بررسي توالي هاي DNA انگل ها نشان داد که يک نوکلئوتيد سيتوزين به توالي ژن CPB گونه دنوواني اضافه شده است که اين امر باعث تغيير چهارچوب ترجمه به اسيدآمينه، ظهور يک کدون توقف (TGA) در هفت کدون پايين تر و توقف عمليات ترجمه شده است. در نتيجه يک زنجيره پپتيدي خيلي کوتاه به طول ۷۶ اسيدآمينه ايجاد شده که بسيار کوتاه تر از زنجيره پپتيدي طبيعي به طول ۲۳۴-۲۴۷ اسيدآمينه در ساير استرين هاي ليشمانيا دونوواني کمپلکس مي باشد. بررسي توالي هاي پروتئيني نشان داد که هيچ کدام از سه جايگاه گليگوزيلاسيون و اپي توپ هاي سلول هاي B و T در پروتئين کوتاه استرين ليشمانيا دنوواني ايران وجود ندارد.
نتيجه گيري: زنجيره پروتئيني حاصل شده از نمونه هاي دنوواني ايران کوتاه ترين زنجيره پپتيدي اين کمپلکس است که تا به حال در دنيا گزارش شده است. به نظر مي رسد که کوتاه شدن زنجيره پپتيدي CPB مي تواند در ارتباطات بين انگل- ناقل و نيز انگل – ميزبان تاثيرگذار باشد. با توجه به اهميت ژن سيستئين پروتئاز B در برهم کنش انگل و سلول هاي ميزبان و نقش کليدي آن در ايجاد عفونت و گسترش بيماري کالاآزار، لازم است تا مطالعات بيشتري در مورد انگل ليشمانيا دونواني جدا شده و پروتئين کوتاه آن انجام شود تا اپيدميولوژي و سيماي واقعي بيماري کالاآزار در ايران کامل شود.