سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شاهسوندحسنی – هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باه
محمدتقی آساد – هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
ذوالفقار شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
بحرینی – دانشجوی گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تنش خشکی از موانع توسعه کشاورزی پایدار و راه مقابله با آن یافتن منابع ژنتیکی مقاوم در خویشاوندان وحشی گونه گندم نان است. تریتی پایرن غله ای جدید ومقاوم به تنش شوری است لذا می تواند به عنوان کاندید مناسبی جهت تلاقیآن با راقام زراعی گندم نان و تولید ژنوتیپهای مقاوم به خشکی هم ارزیابی شود. مقاومت بخشیکی ، پتانسیل عملکرد و موروفولوژی لاینهای اولیه و نتایج F1 حاصل از تلافی هفت لاین تریتی پایرم (۲n=6x=42, AABBEbEb)با رقم گندم اصلاح شده نوید (۲n=6x=42, AABBDD)در مقایسه با تریتیکاله (۲n=6x=42, AABBRR)و گندم نام در دو طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحت شرایط آبیارینرمال و تنش بررسی ونتایج نشان داد اگرچه تفاوت عملکرد وشاخص برداشت بین نتایج F1 در شرایط نرمال معنی دار و کمتر از گندم و تریتیکاله است ولی در شرایط تنش مانند گندم بود. پتانسیلهای اسمزی و آب برگ و شاخص حساسیت بخشکی بیانگر مقاومت بیشتر نتایج F1 با گندم نوید و تریتیکاله بود.