سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهسوند حسنی – عضو هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین اشیدری – عضو هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
داریوش اشیدری – عضو هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ارزیابی خصوصیات زراعی و مرفولو ژی لاین ها ی آمفی پلوئید جدید تریتی پایرم آزمایشی با طرح پایه کاملا تصادفی نامتعادل در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرمان انجام شد . در این مطالعه هفت لاین تریتی پایرم شامل F1 Ma/b, و (Ka/b)x(Cr/b و F2 و (Ma/b)x(Cr/b) و (Ka/b)x(Cr/b),F3 و (St/b)x(Cr/b),F2 و Ka/b)x(Cr/b),F4 و Ka/b)x(Cr/b),F2 با سه رقم گندم اصلاح شده (الوند, امید, کویر) و دو رقم گندم محلی کرمان (مروارید و بهاره بافت) از نظر صفات مرفولو ژی و زراعی آن ها شامل درصد سبز شدن , تعداد پنجه, ارتفاع بوته , مدت زمان ظهور سنبله, تعداد سنبله, تعداد سنبلچه در سنبله , تعداد دانه در گلهای کناری سنبله , درصد باروری , عملکرد سنبله و عملکرد دانه ارقام مورد مقایسه قرار گرفتند . تجزیه واریانس نشان داد اولا لاین های جدید تریتی پایرم پتانسیل رشد و مرفولو ژی مشابه با ارقام گندم د اشته و در مقایسه با ار قام گندم نان برای کلیهصفات مورد مطالعه بجز تعداد پنجه ، تعداد سنبله و تعداد دانه در گلهای کناری سنبلچه تفاوت معنی دار آماری دارند. ثانیا تفاوت لاین های تریتی پایرم با ارقام گندم در اولین آزمایش زراعی تحت شرایط آب و هوایی کرمان گویای سازگاری نسبی و امکان کاشت آن ها در این منطقه است . ثالثا میانگین عمل کرد دانه لاین های تریتی پایرم تقریبا نصف عملکرد دانه ارقام گندم های اصلاح شده و محلی بود.