سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا طاهری آزاد – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا
سیدمحمود قاسمپور – مربی، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ، دانشگاه
کامران رضایی توابع – کارشناس ارشد شیلات ،گروه شیلات و محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

جیوه ازعناصر بسیار سمی در محیط زیست میباشد به طوری که در میان آلاینده های فلزات سنگین، بیشترین توجه به جیوه معطوف بوده است واثرات آن برسلامت انسان و دیگر موجودات زنده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که بیش از ۹۰% متیل جیوه در ارگانیسم های آبی تجمع می یابد، مهمترین منبع در معرض قرار گرفتن انسان نسبت به متیل جیوه مصرف ماهی است. ماهی بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهد به همین علت بسیاری از مطالعات آلودگی فلزات در بافت های مختلف ماهی صورت گرفته است. ماهی سوف سفید دریای خزر یکی از ماهیان در خطر انقراض و پر ارزش شیلاتی است . به منظور ارزیابی غلظت جیوه درکبد ماهی سوف ، ماهی سوف سفید دریای خزر(جنوب غربی دریای خزر) به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه برداری در زمستان ۱۳۸۴ انجام شد. پس از بیومتری و آماده سازی نمونه ها با استفاده از دستگاه Analyser Mercury AMA 254 lecoمقادیر جیوه موجود در کبد ماهی سوف مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج نشان داد کهغلظت این عنصر در کبد برابر ng/g 0.30389میباشد که پایین تر از حد مجاز ارائه شده توسط FAO می باشد. مطالعه همبستگی بین طول و وزن ماهیو غلظت جیوه در این اندام هیچ گونه همبستگی معنی داری را نشان نداد.