سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا طاهری آزاد – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ، دانشگ
سید محمود قاسمپوری – مربی، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ، دانشگاه

چکیده:

هیدرو کربنهای حلقوی آروماتیک (PAHs) گروهی از ترکیبات آلی محتوی دو یا تعداد بیشتری حلقه آروماتیک، مرکب از اتم های کربن و هیدروژن هستند. ۱۶ ترکیب PAHsتوسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا(USEPA) به عنوان سرطان زاهای احتمالی برای انسان لیست شده اند .خطر ناک ترین ترکیب سرطانزای PAH ها ، بنزو(a)پایرن است که دارای ۵ حلقه بنزن جوش خورده است. [zhu]. این ترکیب ، محصول جانبی احتراق ناقص سوختهای فسیلی ، چوب و مواد آلی مثل زباله‌هاست.[zhu] به منظور بررسی و اندازه گیری آلودگیهای PAHs در آبهای زیر زمینی،آب چاههایاستان مازندران (به صورت ماهانه)در دو فصل تابستان و پاییز۱۳۸۴ مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ، پس از نمونه برداری از آب چاه ، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و پس از آماده سازی توسط دستگاه GC مدل ۱۰۰۰ ساخت شرکت DANY ایتالیا آنالیزگردید.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کهمیانگین غلظتهای کل بنزو (a) پایرندر این منابع آبی در محدوده µg/L 0/052667 تا µg/L 0/199611 قرار دارد و بیشترین غلظت این ترکیبدر آبان ماه مشاهده شد. نتایج همچنین بیانگر این مسئلهاست که مقادیر مشاهده شده در این منابع آبی درمقایسه با استاندارد جهانی ، از حد مجازتعیین شده برای آبهای طبیعیفراتر می باشد ، که یکی از دلایل آن می تواند افزایش مصرف سوخت های فسیلیدر مناطقمورد مطالعه در فصل سرما باشد. این مطالعه به خوبی رابطه منطقی بین افزایش مصرف سوختهای فسیلی و غلظت بنزو (a) پایرن را نشان می دهد