سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
زهرا علی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران
مصطفی درویش نیا – استادیار گروه گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد
سعید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده:
به منظور شناسایی قارچهای عامل سفیدک پودری گل زینتی کوکب در استان لرستان، طی سال ۱۳۹۲ ، اقدام به جمع آوری قارچهای مولد سفیدک پودری (Erysiphales) گردید. پس از شناسایی گیاه میزبان، مشخصات میکرومتری اندامهای قارچی یادداشت و با استفاده از فتومیکروسکوپ المپیوس مدل BX51، از نمونه ها عکس تهیه و توسط کلیدهای شناسایی معتبر، قارچهای عامل سفیدک پودری شناسایی شدند. در این بررسی یک گونه قارچ عامل سفیدک سطحی شامل Golovinomyces orontii شناسایی شد. این اولین گزارش از گونه G.orontii روی Dahila sp و D. variabilis است. و گل کوکب برای این گونه میزبان جدیدی میباشد.