سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرانگیز نادری خوجین – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
ابراهیم قاسمی نژاد – دانشیار گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند کژدمی ا زگروه بنگستان درحوضه رسوبی زاگرس به دلیل دارا بودن پتانسیل هیدروکربور زایی در اکثر میادین نفتی از اهمیت خاصی برخوردار است اگرچه ضخامت این سازند در اکثر نواحی مورد مطالعه تقریبا ۲۱۰ متر گزارش شده است اما در خلیج فارس این مقدار به ۵۰-۴۰ متر کاهش یافته است. مطالعه پالئوپالینولوژی این سازند که غالبا از شیل و اندکی مارن و ماسه سنگ تشکیل شده است به منظور تعیین سن و پالینوزوناسیون با مطالعه ۲۹۲ اسلاید پالینولوژیکی مربوط به ۶۹ نمونه از پنج جاه میدان پارس جنوبی انجام گرفت و در کل ۲۷ گونه داینوفلاژله و ۸ گونه اسپور و ۱ گونه پولن شناسایی شد.