سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید میرزایی عطاآبادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمدعلی جعفریان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمد داستانپور – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عزیزالله طاهری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شاهرود

چکیده:

در نتیجه مطالعه مجموعه فسیلهای گیاهی سازند هجدک در شمال کرمان که منجر به شناسایی ۲۷ جنس از این آثار شده است جنسهای
Ferizianopteris Fakhr, &latocladus Halle, 191 3 Beania Carruthers, 1869 emend. Harris 1964
?Phylloteca Brongniart, 1828, Scoresbya Harris, 1939, Pseudoctenis Seward, 191 1 ‘1 977
J’hoenicopsis Heer, 1896
Xenoxylon Gothan, 1905J)rotot~oxylonK rausel and dulianiti, 1958
برای نخستین بار از رسوبات ذغالدار ژوراسیک میانی شمال کرمان گزارش گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است.