سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن یزدی مقدم – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
فاطمه صفری – دانشکده زمین شناسی- پردیس علوم دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی و مطالعه نهشته های سازند داریان در طاقدیس دشتک (شمال مرودشت) و برداشت ۹۳ نمونه از برش چینه شناسی مورد مطالعه منجر به شناسایی ۵ گونه از اربیتولینهای زیر جنس مزاربیتولینا گردید
Orbitolina (Mesorbitolina) texana – Orbitolina (Mesorbitolina) parva
Orbitolina (Mesorbitolina) ovalis – Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava
Orbitolina (Mesorbitolina) pervia
که Orbitolina (Mesorbitolina) ovalisاز ایران برای اولین بار گزارش شده است.با در نظر گرفتن گسترش زمانی گونه های فوق ، سن این قسمت از سازند داریان که منطبق با زون ۱۸ و ایند(wynd 1965) است آلبین زیرین پیشنهاد می شود.