مقاله ايمني كودكان در زمين هاي بازي پارك هاي شهري (مورد خاص: پارك هاي محلي – ناحيه ايي تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۳۲ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ايمني كودكان در زمين هاي بازي پارك هاي شهري (مورد خاص: پارك هاي محلي – ناحيه ايي تهران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسايل بازي
مقاله پارک
مقاله ايمني
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ناييني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلوحي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايمني مفهومي كمپلكسي است كه مي تواند حيطه هاي متنوعي را در برگيرد و محدود به محيط هاي صنعتي نبوده بلكه محيط هاي عمومي و فضاهاي شهري را مثل پارك ها و محوطه هاي بازي پاركي را نيز تحت پوشش قرار مي دهد. پارك ها، محل بازي و فعاليت كودكان است از اين رو ايمن سازي اين محيط ها كه به نوعي يك محيط كار اجتماعي محسوب مي شوند از الزامات برنامه ريزي هاي محيطي است. از ژانويه سال ۱۹۹۰ تا اگوست ۲۰۰۰، كميسيون ايمني محصولات امريكا ۱۴۷ گزارش فوت بچه هاي زير ۱۵ سال را در ارتباط با وسايل زمين هاي بازي دريافت نمود. از طرفي اعلام شده كه در هر ۲٫۵ دقيقه، يك كودك در زمين هاي بازي دچار آسيب مي شود. در اين مطالعه بررسي ايمني زمين هاي بازي پاركي مد نظر بوده است.
روش بررسي: در اين تحقيق موردي، كه بر اساس روش تحقيق علمي شكل گرفته مبتني بر روش توصيفي-تحليلي( Cross-Sectional ) و اكتشافي بوده و با رويكرد قياسي( Deductive ) مدون شده است، نمونه هايي از پارك هاي محلي-ناحيه ايي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي ۱۶۰ نفر از اوليا كودكان به عنوان نمونه هاي ياوطلب مورد پرسشگري قرار گرفتند. بررسي ايمني محيطي و تجهيزاتي نيز از طريق مشاهدات كارشناسي به انجام رسيد.
يافته ها: اين بررسي نشان داد كه بيش از %۶۸ وسايل بازي پاركي مي تواند مخاطرات و آسيب هايي را براي كودكان به همراه داشته باشد. عدم مراقبت و نگهداري تجهيزات پاركي باعث شده كه مخاطرات ناشي از حركت، دويدن و راه رفتن بر روي كفپوش هاي نصب شده در محوطه هاي بازي، وجود داشته باشد. آناليز هاي آماري نشان داده كه در ( ۷۸) درصد موارد، مشكلات ايمني باعث نگراني مادران از بازي كودكانشان در پارك ها شده است. آناليز ايمني تاب و سرسره در نمونه هاي مورد ارزيابي نشان داد كه در بيش از ۸۹% موارد ساختار فني وسايل، پتانسيل بروز صدمه را به طور قابل ملاحظه اي خواهد شد. آناليز آماري داده ها نشان داده كه بين منطقه شهري و مدت ماندن افراد در پارك در روزهاي معمول هفته اختلاف معني داري وجود ندارد وليكن در خصوص روزهاي تعطيل هفته اختلاف، ثبت گرديد. اين مطالعه نيز نشان داده كه انواع وسايل بازي در مدت ماندن افراد در پارك اثر گذار است.
نتيجه گيري: بي ترديد تمهيدات ايمني، بهداشت و محيط زيست براي پارك ها از الزاماتي است كه براي شهرداري ها مهم مي باشد. ايمن سازي پارك ها ميسر نخواهد شد مگر با اجراي مديريت يكپارچه سه عامل ياد شده و اين بدان مفهوم است كه پياده سازي الگوي HSE-MS راهكاري موفقيت آميز مي تواند قلمداد گردد. براي ارتقا سطح ايمني محوطه هاي بازي در پارك ها مي بايست از استانداردهاي كميسيون ايمني محصولات امريكا ( CPSC ) و يا استانداردهاي اروپايي EN 1176 و EN1177 بهره گرفت. تدوين استانداردهاي آنتروپومتريك براي كودكان نيز از راهكارهاي مهم تلقي مي شود.