مقاله ايمني و عملکرد سي تي اسکن dual-source در مقايسه با سي تي اسکن single-source و آنژيوگرافي مرسوم در تشخيص بيماري هاي عروق کرونر قلب (مطالعه مروري نظام مند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ايمني و عملکرد سي تي اسکن dual-source در مقايسه با سي تي اسکن single-source و آنژيوگرافي مرسوم در تشخيص بيماري هاي عروق کرونر قلب (مطالعه مروري نظام مند)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سي تي اسکن
مقاله MDCT،Dual-source

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري پيام مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري ساري علي
جناب آقای / سرکار خانم: آي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف اين مطالعه بررسي ايمني و عملکرد فناوري سي تي اسکن dual-source در مقايسه با سي تي اسکن single-source و آنژيوگرافي مرسوم در تشخيص و درمان بيماري عروق کرونر قلب مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مروري نظام مند براي يافتن شواهد، بانک هاي اطلاعاتي Cochrane Library، MEDLINE، EMBASE،Google Scholar  و TRIP تا آوريل ۲۰۰۹ مورد جستجو قرار گرفتند. همچنين فهرست منابع مقالات کليدي يافت شده و پايان نامه ها نيز مورد جستجو قرار گرفتند.
يافته ها: ۱۷ مقاله وارد مطالعه شدند که ۹ مقاله در زمينه ايمني و ۱۲ مقاله در زمينه عملکرد فناوري بود و چهار مقاله نيز مطالبي در هر دوزمينه گزارش نموده بودند. مطالعات يافت شده نشان داد DSCT يک فناوري غير تهاجمي است که در شرايط معمولي خطري در مورد استفاده از آن وجود ندارد و در آن ميزان دوز اشعه دريافتي توسط بيماران از SSCT کمتر و از روش آنژيوگرافي مرسوم بيشتر است. متوسط حساسيت DSCT 90.4 درصد، متوسط ويژگي ۸۲ درصد، متوسط ارزش اخباري مثبت ۸۳ درصد و متوسط ارزش اخباري منفي ۹۶ درصد بود. در SSCT متوسط حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي به ميزان کمي از DSCT پايين تر بود.
نتيجه گيري: اين فناوري در مقايسه با SSCT در مجموع به ميزان کمي از حساسيت و ويژگي بيشتري برخوردار است و اين دو فناوري نسبت به ساير فناوري هاي غير تهاجمي از حساسيت و ويژگي بيشتري برخوردارند. البته دقت هيچکدام از اين فناوري ها به اندازه اي بالا نيست که بتواند جايگزين آنژيوگرافي مرسوم شود.