مقاله اينترنت و تغيير اجتماعي در ايران: نگاهي فراتحليلي با تاکيد بر جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۲۰ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: اينترنت و تغيير اجتماعي در ايران: نگاهي فراتحليلي با تاکيد بر جوانان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله اينترنت
مقاله ايميل
مقاله چت
مقاله وبلاگ
مقاله ايران
مقاله جواني
مقاله رسانه هاي نوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرقائم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاقاسمي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اينترنت رسانه اي جديد با ماهيتي متفاوت از رسانه هاي پيش از خود است و در عين حال تقريبا همه آن رسانه ها را در خود دارد. اينترنت با خود تغييرات اجتماعي به همراه مي آورد و اين تغييرات بيش از همه در ميان جوانان که بيشترين تعداد کاربران اينترنت را تشکيل مي دهند، رخ مي دهد. اينترنت در فاصله سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ در ايران رشدي حدود ۲۵۰۰ درصد داشته است. اين وضعيت امکان ايجاد يک نسل را در ايران مطرح مي کند، نسلي که در سال هاي نوجواني با تکنولوژي هاي نوين ارتباطي آشنا شده و در حال حاضر به سمت سنين ميانسالي حرکت مي کند.
در اين مقاله خواهيم ديد که جوانان ايراني از قابليت هاي ارتباطي اينترنت به طرز موثري بهره گرفته اند. گروه هاي اجتماعي مختلف بنا به ويژگي هاي خاص جامعه ايران، اينترنت را مکان خوبي براي خودابرازي و ايجاد ارتباط يافته اند. زنان ايراني براي دستيابي به اهداف اجتماعي و گروهي خود پابه پاي مردان و گاهي پيش از آن ها از امکانات اينترنت استفاده کرده اند. اينترنت در ايران امکان نوع خاصي از هنجارشکني را پديد آورده که امکان برخورد با آن به روش هاي سنتي وجود ندارد. اينترنت در سال هاي اخير به عنوان رسانه اي براي تاثيرگذاري مذهبي و ترويج مذهب در ميان جوانان ايران مورد استفاده قرار گرفته است. اين پژوهش با يک رويکرد فراتحليلي و مطالعه اسنادي نشان مي دهد که اينترنت باعث ايجاد يک پژوهش با يک رويکرد فراتحليلي و مطالعه اسنادي نشان مي دهد که اينترنت باعث ايجاد يک نسل در ايران شده است. در ادامه ويژگي هاي اين نسل ايراني برشمرده شده است.