مقاله اپيدميولوژي تومورهاي غدد بزاقي در يک بررسي ده ساله در بيمارستان لقمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي تومورهاي غدد بزاقي در يک بررسي ده ساله در بيمارستان لقمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور غدد بزاقي
مقاله بدخيمي
مقاله خوش خيم
مقاله گذشته نگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجراني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قطان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجراني سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تومورهاي غدد بزاقي از موارد معدود گزارش شده هستند که مجموعا %۲-۳ تومورهاي سر و گردن را تشکيل مي دهند. ۷۵% از آنها را تومورهاي خوش خيم و ۲۵% را تومورهاي بدخيم تشکيل مي دهند. مطالعه ۱۰ ساله حاضر با هدف بررسي و مطالعه غدد بزاقي بزرگ شامل پاروتيد، تحت فکي و زيرزباني، همچنين غدد بزاقي کوچکتر که در زير مخاط کام، لبها و مخاط داخل وجود دارند، در بيمارستان لقمان تهران انجام پذيرفت.
مواد و روشها: مطالعه گذشته نگر حاضر بر روي ۴۴ بيمار با تومورهاي غدد بزاقي مراجعه کننده به بيمارستان لقمان در بين سال هاي ۷۶ تا ۸۶ صورت پذيرفت. اپيدميولوژي انواع تومورهاي غدد بزاقي از نظر سن، جنس و نوع تومور مورد بررسي قرار گرفت. آناليز هيستوپاتولوژيک توسط متخصصين پاتولوژي انجام و در نهايت آناليز آماري به روش توصيفي انجام شد.
يافته ها: از مجموع ۴۴ بيمار مبتلا به تومور بزاقي، %۳۶٫۴ زن و %۶۳٫۶ مرد بودند. %۷۲٫۷ تومورها خوش خيم و بقيه بدخيم بودند. شايع ترين تومورها به ترتيب تومور پليومورفيک آدنوما با %۷۰٫۴، موکواپيدرموييد با %۱۱٫۳ و تومور وارتين با %۲٫۲ بودند. شايع ترين محل درگيري غده پاروتيد با %۷۷٫۲ و بعد از آن غدد تحت فکي و کامي هر کدام با %۱۱٫۳ مشخص گرديدند.
نتيجه گيري: آدنوم پليومورفيک شايعترين تومور خوش خيم و کارسينوم موکواپيدرموييد شايع ترين تومور بدخيم شناخته شد که اين يافته ها در کشور ما تاييد کننده مطالعات قبلي در ساير کشورهاست.