مقاله اپيدميولوژي سرطان در استان آذربايجان شرقي در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۴ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي سرطان در استان آذربايجان شرقي در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله اپيدميولوژي
مقاله ريسک فاکتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي سويل
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري مهراد
جناب آقای / سرکار خانم: سيف فرشد مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از ديدگاه زيست شناختي مولکولي و سلولي، سرطان به تعداد قليلي از بيماريها اطلاق مي گردد که به علت عيوب مشابه مولکولي در فعاليت سلولي ايجاد مي شود. در ايران بيماري سرطان بعد از بيماري قلبي عروقي و حوادث، سومين علت مرگ و مير محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه شناخت خصوصيات اپيدميولوژيک و پراکندگي جغرافيايي انواع سرطانها در استان آذربايجان شرقي مي باشد.
روش بررسي: طي يک مطالعه توصيفي تحليلي و از نوع مقطعي، اطلاعات دموگرافيک و اطلاعات اختصاصي شامل محل نمونه برداري و نوع تومور از پرونده هاي موجود در ۲۹ مرکز پاتولوژي در شهرستان تبريز استخراج و همراه با يافته هاي پاتولوژي ثبت شده و در گروههاي سني و نيز در مردان و زنان به تفکيک مقايسه گرديد.
يافته ها: در بررسي انجام شده تعداد کل نمونه ۴۹۴۵ نفر و نسبت مرد به زن در اين مطالعه ۱٫۳۸ به ۱ بود. نتايج اين تحقيق مشخص کرد که سرطان معده از لحاظ شيوع رتبه اول را احراز کرده است. رتبه دوم مربوط به سرطانهاي پوست بوده و سرطان مثانه از لحاظ فراواني رتبه سوم را در استان کسب کرده است.
نتيجه گيري: از آنجا که الگوي سرطانهاي شايع در ايران با الگوي جهاني متفاوت است توجه به عوامل خطر اختصاصي هر سرطان مهم بوده و پيشنهاد مي گردد پژوهش ديگري با توجه به شيوع ريسک فاکتورهاي اختصاصي ۳ سرطان شايع در استان و تمرکز سبک زندگي، عادات غذايي و نيز تلاش براي يافتن عوامل خطر ناشناخته ضروري به نظر مي رسد.