مقاله اپيدميولوژي سوختگي هاي شيميايي چشم در مراجعه کنندگان به اورژانس چشم بيمارستان لبافي نژاد طي سال ۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي سوختگي هاي شيميايي چشم در مراجعه کنندگان به اورژانس چشم بيمارستان لبافي نژاد طي سال ۱۳۸۳
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نسب محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميردهقان سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنشتايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خواه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پرچگاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزيابي شيوع و ويژگي هاي اپيدميولوژيک سوختگي هاي شيميايي حاد چشم در بيماران مراجعه کننده به اورژانس چشم بيمارستان لبافي نژاد طي سال ۱۳۸۳٫
روش پژوهش: همه بيماران مبتلا به سوختگي شيميايي حاد چشم که طي سال ۱۳۸۳ به اورژانس بيمارستان لبافي نژاد مراجعه نمودند، وارد مطالعه شدند. ويژگي هاي دموگرافيک و اطلاعات زمينه اي در خصوص سوختگي جمع آوري شد، حدت بينايي تعيين شد و معاينه با اسليت لمپ انجام گرديد. از دسته بندي Hunghes-Roper-Hall براي درجه بندي بيماري استفاده شد.
يافته ها: از ۲۵۴۶۸ بيمار مراجعه کننده به اورژانس چشم طي يک سال، ۲۱۹ مورد (۰٫۸۶ درصد) سوختگي شيميايي چشم داشتند که شامل ۱۷۹ (۸۱٫۷ درصد) مرد و ۴۰ (۱۸٫۳ درصد) زن بودند. بيشترين تعداد بيماران (۳۱٫۵ درصد) در گروه سني ۳۰ – ۲۰ سال قرار داشتند و آسيب هاي شغلي بيشترين مورد (۴۶٫۶ درصد) را به خود اختصاص مي دادند. بيماران در ۵۴٫۳ درصد موارد طي يک ساعت اول بعد از آسيب مراجعه نموده بودند. سوختگي در ۹۹ مورد (۴۵٫۲ درصد) ناشي از اسيد و در ۳۲ مورد (۱۴٫۶ درصد) ناشي از باز بود و در ۸۸ مورد (۴۰٫۲ درصد) نوع ماده شيميايي مشخص نبود. سوختگي ها در ۱۵۵ مورد (۶۹٫۸ درصد) درجه I و در ۵ مورد (۲٫۲۵ درصد) درجه IV بودند. ارتباطي بين درجه سوختگي و نوع ماده سوزاننده وجود نداشت.
نتيجه گيري: سوختگي هاي شيميايي چشم کمتر از ۱ درصد مراجعان به اورژانس چشم را تشکيل مي دهند. اسيد، شايع ترين ماده سوزاننده بود و آسيب هاي شغلي شايع ترين علت سوختگي هاي شيميايي بودند. مردان ۳۰ – ۲۰ سال حين کار مهمترين گروه در معرض خطر مي باشند.