مقاله اپيدميولوژي سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۵۲ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگي
مقاله مرگ و مير
مقاله خودكشي
مقاله اردبيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرقي افشان
جناب آقای / سرکار خانم: مشعوفي مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: کامران عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صدمات ناشي از سوختگي از مسايل مهم بهداشتي بوده و از علل اصلي عوارض و مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيند. پيش تر مطالعه اپيدميولوژيك در رابطه با مرگ و مير ناشي از سوختگي در شهرستان اردبيل صورت نگرفته بود، اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژيك سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي بود، داده هاي مربوط به مرگ ناشي از سوختگي ها از پرونده هاي موجود در بايگاني بيمارستان فاطمي و مركز پزشكي  قانوني اردبيل كه شامل كليه مرگ هاي ثبت شده ناشي از سوختگي بود جمع آوري گرديد. براي مقايسه هاي انجام گرفته، ميزان هاي اختصاصي برحسب سن و جنس و ساير متغيرها محاسبه شد. براي آناليز داده ها از نرم افزار آماري SPSS ويرايش ۱۵ استفاده شد.
يافته ها: در طول سال هاي ۱۳۷۶ لغايت ۱۳۸۵، در مجموع ۶۵ مورد مرگ ناشي از سوختگي ثبت شده بود. متوسط ميزان مرگ و مير در مردان و زنان به ترتيب ۸۶/۱ و ۸۸/۰ نفر به ازاي هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال محاسبه شد. شايع ترين عامل سوختگي آب جوش بود. ۳/۴۱% از مرگ هاي  ناشي از سوختگي به علت خودسوزي به منظور خودكشي انجام گرفته بود. رابطه آماري معني داري بين ميزان مرگ و مير و سن و جنس يافت شد.
نتيجه گيري: دراين مطالعه نسبت مرگ و مير ناشي از سوختگي به علت خودسوزي بيش از مطالعات مشابه بود لذا پيشنهاد مي شود مطالعات جامع تري براي بررسي علل و زمينه هاي خودسوزي در اردبيل انجام پذيرد.