مقاله اپيدميولوژي صدمات مغزي بيماران بستري در شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي صدمات مغزي بيماران بستري در شهر اراک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدمات مغزي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله بستري
مقاله معيار کماي گلاسکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فخار حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زند سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: صدمات مغزي ويران کننده ‌ترين نوع صدمات ناشي از حوادث است و عامل مهم مرگ و ناتواني افراد جامعه و به خصوص جوانان است. شناخت وضعيت موجود و عوامل تاثيرگذار بر صدمات مغزي اولين قدم در برنامه ‌ريزي براي کاهش آسيب ‌هاي ناشي از آن محسوب مي ‌گردد. اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژيک صدمات مغزي در بيمارستان ولي عصر اراک به انجام رسيده است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي با مراجعه به پرونده ۱۱۰۵ بيمار مبتلا به صدمات مغزي در سال ‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ اطلاعات لازم درمورد شدت صدمه برحسب (GCS) علت بستري، اطلاعات دموگرافيک ونتيجه درمان استخراج و ثبت گرديد. سپس اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصيفي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: اکثر بيماران مورد مطالعه سني کمتر از ۱۰ سال داشتند (%۲۵٫۲) و مردان بيشتر از زنان مبتلا به صدمه مغزي شده بودند (%۶۴٫۷۱). همچنين به طور کلي صدمه مغزي خفيف بيشترين شيوع را داشته (%۸۱٫۲) و عمده ترين علت صدمات مغزي، سقوط از ارتفاع کم بود (%۱۸٫۴). در طي مرحله بستري در بيمارستان ۸٫۱۲ درصد ازصدمات مغزي متوسط و ۱٫۴۳ درصد از صدمات مغزي شديد فوت کرده بودند.
نتيجه ‌گيري: با توجه به نتايج، ضرورت نظارت کافي بر قوانين مربوط به رعايت نکات ايمني در جامعه و آموزش آن از طريق رسانه ‌هاي عمومي و نيز بازنگري در روش ‌هاي مراقبت از بيماران با صدمات مغزي شديد مي ‌تواند موجب بهبود پيامد‌هاي ناشي از آن گردد.