مقاله اپيدميولوژي ضايعات و كشته شدگان ناشي از مين و مواد انفجاري به جاي مانده از جنگ تحميلي عراق عليه ايران طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۵ در پنج استان مرزي كشور جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي ضايعات و كشته شدگان ناشي از مين و مواد انفجاري به جاي مانده از جنگ تحميلي عراق عليه ايران طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۵ در پنج استان مرزي كشور جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوت شدگان
مقاله مواد منفجره
مقاله مين
مقاله گلوله هاي جنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در مقطع زماني سال هاي ۱۳۶۷-۱۳۵۹ بر اثر جنگ، بخش وسيعي از مناطق مسكوني، كشاورزي، صنعتي و مراتع در پنج استان، خوزستان، كردستان، كرمانشاه، ايلام و آذربايجان غربي (هم مرز با كشور عراق) آلوده به مين و مواد منفجره گرديد و به دلايل عديده اي از جمله آلودگي وسيع بدون طراحي و وجود نقشه ميدان مين، پديده هاي جوي و گستردگي منطقه آلوده، پاكسازي مناطق جنگي فوق با مشكلات جدي مواجه شد و همين امر باعث شده است كه ساكنين مناطق فوق همواره در خطر بوده و هر از گاهي شاهد حوادث دلخراش در اين خصوص باشند.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي و بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرونده هاي مربوط به ۶۷۷ فوت در اثر انفجار ناشي از مين و مواد انفجاري به جاي مانده از جنگ تحميلي طي سال هاي ۱۳۸۶–۱۳۷۵ موجود در ادارات پزشكي قانوني پنج استان مرزي كشور (خوزستان، ايلام، كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي) جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. در اين مطالعه متغيرهايي چون جنسيت، شغل، سابقه اقدام بيمارستاني قبل از فوت، محل آسيب سطحي و عمقي، علت فوت و عامل ايجاد ضايعات، بررسي شده است.
يافته ها: تعداد متوفيات ناشي از عوامل انفجاري به جاي مانده از جنگ تحميلي طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۵در پنج استان مرزي كشور ۶۷۷ نفر بود كه از اين تعداد ۶۴۸ نفر (%۹۵٫۷) مذكر و ۲۹ نفر (%۴٫۳) مونث بودند. فوت به دنبال انفجار مين در ميان ساير عوامل انفجاري منجر به فوت، بيشترين (%۷۴٫۷) و گلوله هاي جنگي (%۵٫۸) كمترين تعداد را به خود اختصاص دادند. از ميان كشته شدگان فوق %۳۶٫۲ نظامي و %۱۸٫۶ دامدار و %۱۲٫۷ كشاورز و بقيه كشته شدگان داراي شغل هاي ديگر (از قبيل آزاد، كارمند، دانش آموز، خانه دار، بيكار و …) بودند. استان ايلام با فراواني %۳۴٫۱ بالاترين و استان كردستان با فراواني كمترين آمار را داشتند.
نتيجه گيري: مين بالاترين مسبب مرگ در مناطق جنگي مي باشد و استان ايلام بالاترين ميزان مرگ را داشته است. اطلاع رساني مناسب به افراد در معرض خطر بر اساس مطالعه فعلي ضروري بنظر مي رسد.