مقاله اپيدميولوژي مولكولي ويروس سينسيشيال تنفسي انسان در كودكان ايراني زير پنج سال در سال ۱۳۸۶: بررسي ۷۲ نمونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۹۴ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي مولكولي ويروس سينسيشيال تنفسي انسان در كودكان ايراني زير پنج سال در سال ۱۳۸۶: بررسي ۷۲ نمونه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس سينسيشيال تنفسي انسان
مقاله اپيدميولوژي مولكولي
مقاله كودكان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه لو ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مميشي ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري آزاد طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس سينسيشيال تنفسي انسان (HRSV) مهم ترين عامل ويروسي عفونت هاي حاد دستگاه تنفسي تحتاني در نوزادان و كودكان در سرتاسر دنيا محسوب مي شود. اين ويروس مسوول %۵۰ از برونشيوليت و %۲۵ از پنوموني ايجاد شده در نوزادان مي باشد. با اين وجود اطلاعات كمي در رابطه با اپيدميولوژي مولكولي اين ويروس در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اپيدميولوژي مولکولي HRSV در ايران مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه بر روي ۷۲ نمونه تنفسي به دست آمده از كودكان زير پنج سال مبتلا به علايم حاد تنفسي در سال ۱۳۸۶، RT-PCR براي شناسايي ويروس HRSV براساس دومين ناحيه متغير گليکوپروتيين G صورت گرفته است.
يافته ها: از ۷۲ نمونه تنفسي آزمايش شده ۱۴ نمونه (%۱۹٫۴۴) از لحاظ HRSV مثبت بودند. بررسي هاي فيلوژنيک نشان داد نمونه هاي مثبت در سه ژنوتيپ از زير گروه A قرار داشتند: ۱۲ سويه (%۸۵٫۷۱) در ژنوتيپ GA2، يك سويه (%۷٫۱) در ژنوتيپ GA1 و يك سويه (%۷٫۱) در ژنوتيپ GA5. لازم به ذكر است كه در طي اين زمان هيچ ژنوتيپي از زيرگروه B يافت نشده است.
نتيجه گيري: اين مطالعه حضور هم زمان چندين ژنوتيپ از زير گروه A در كودكان ايراني زير پنج سال را نشان مي دهد. با توجه به اين که ژنوتيپ GA2 به عنوان ژنوتيپ غالب از چندين شهر از جمله تهران، اصفهان، كرج، قزوين، بندرعباس و شهرضا به دست آمده، ممكن است GA2، ژنوتيپ غالب HRSV در سال ۱۳۸۶ در ايران باشد. اين مطالعه تعيين ژنوتيپ HRSV به روش RT-PCR بر اساس ناحيه متغير دوم ژن G را به عنوان يک روش موثر در مطالعات بعدي اپيدميولوژي مولکولي HRSV در ايران معرفي مي نمايد.