مقاله اپيدميولوژي مولكولي ويروس عامل بيماري تب برفكي در نشخوار كنندگان ايران در فاصله سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي مولكولي ويروس عامل بيماري تب برفكي در نشخوار كنندگان ايران در فاصله سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس تب برفكي
مقاله قرابت آنتي ژنيكي
مقاله اپيدميولوژي مولكولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرواني همايون
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان فر هادي
جناب آقای / سرکار خانم: همت زاده فرهيد
جناب آقای / سرکار خانم: بكايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري تب برفكي يك بيماري ويروسي شديدا واگيردار نشخوار كنندگان است كه موجب تب و ايجاد پوستول در دهان و سم آن ها مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت آنتي ژنيكي و ژنتيكي سويه هاي ويروس تب برفكي ايران طي سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، و بررسي تغييرات آن ها و مقايسه ويروس هاي فيلد با يكديگر و با سويه هاي موجود در واكسن موسسه رازي مي باشد، پس از آماده سازي نمونه ها آزمايش هاي سرولوژيكي جهت تعيين تيپ و تحت تيپ و تلقيح به سلول ۲IBRS به منظور جداسازي ويروس، آزمايش RT-PCR و PCR به منظور تعيين توالي نوكلئوتيدي (۶۰۰bp) و آزمايش خنثي سازي ويروس جهت تعيين قرابت ايمونولوژيكي (r-Value) انجام شد پس از انجام آزمايشات روي ۱۱۶۲نمونه، ۲۴۱ مورد تيپ A05IR، ۱۲۵ مورد A87IR، ۷۹ مورد O، ۳ مورد Asia و ۷۱۴ مورد منفي تشخيص داده شد. متوسط ميزان قرابت ويروس تيپ A جدا شده از نمونه ها با ويروس A87IR واكسن۵۰ درصد و در مورد تيپ O جدا شده از نمونه ها با ويروس O shabestar واكسن ۹۲ درصد و اين ميزان در مورد ويروس Asia، ۹۷ درصد مي باشد. با توجه به نتايج حاصل از r-Value و دندروگرام مقايسه اي، ويروس هاي تيپ A جداشده از نمونه ها با ويروس A87IR واكسن قرابت زيادي نداشته و به همين دليل ويروس جديد A05IR از نمونه ها جدا شده و پس از آزمايشات لازم به ويروس هاي قبلي موجود در واكسن اضافه گرديد، درمورد ويروس هاي O و Asia قرابت زيادي با ويروس واكسن ساخت موسسه رازي دارند و نيازي به تغيير سويه در واكسن نيست. دندروگرام نيز نتايج را تاييد مي كند.