مقاله اپي ژنتيک و حافظه سلولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: اپي ژنتيک و حافظه سلولي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه سلولي
مقاله بازارايي فراژني
مقاله تکوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جدليها مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گفته ميشود که سلولها داراي قابليت به خاطر سپردن ماهيت خود هستند! اين توانايي در حالي است که سلولها تمامي ژنهاي مورد نياز را جهت تبديل شدن به انواع سلولهاي مختلف دارا باشند. بدين منظور لازم است الگوي بيان ژني با مکانيسمهاي فراتر از توالي  DNAاز يک نسل سلولي به نسل بعد از آن به ارث برسد، که اين رخداد همان حافظه سلولي يا توارث فراژني ميباشد.
زيست شناسي تکوين تحت کنترل همزمان مکانيسمهاي ژنتيکي و فراژنتيکي ميباشد. مطالعات، بيانگر اين واقعيت است که تنظيم ساختار کروماتين توسط متيلاسيون  DNAتغييرات هيستون ها، در فرايند بازارايي ژنوم در مراحل اوليه تکوين جنين و در ايجاد سلولهاي زايشي و نيز در طول تمايز در حفظ الگوي بياني سلولها به صورت بافت – ويژه نقش حياتي دارد. مطالعه فرايند بازارايي فراژني در درک هرچه بيشتر مطالعات شبيه سازي و کاربردهاي باليني سلول درماني بسيار مهم و موثر خواهد بود. در اين مقاله مروري به اختصار، پيرامون مکانيسم مولکولي حافظه سلولي تحت کنترل تنظيمات فراژني ميپردازيم.