سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا رابط – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

رودخانه زنجانرود در استان زنجان نیز جزء رودخانه هایی است که در چند ساله اخیردچار تغییر در رفتار خود شده است،آلودگی،کم شدن دبی سالیانه، تجاوز و دست اندازی به زمین های اطراف و تخریب تاسیسات زیر بنائی جز مهم ترین مشکلات این رودخانه مهم می باشد.بازه مورد مطالعه که بعنوان بازه فیله خاصه – چپ چپ معروف است، در کیلومتر ۶۰ زنجان- میانه و در حاشیه رودخانه زنجانرود قرار دارد.از نظر مختصات جغرافیائی این محدوده کوچک دارای مختصات ۳۷ درجه و ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه تا ۳۷ درجه و ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه شمالی و ۴۷ درجه و ۵۷ دقیقه ۱۸ ثانیه تا ۴۷ درجه ۵۹ دقیقه و ۱۱ ثانیه شرقی می باشد.باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده، بازه مورد مطالعه دارای ۷ کیلومترطول بوده و در این محدوده یعنی درشمال و جنوب رودخانه زنجانرود حدود ۴۴۰۰ متر عملیات خاکی انجام شده است،که در مجموع در بازه مورد مطالعه، حدود ۸۸۰۰ مترعملیات خاکی و احداث اپی صورت پذیرفته است.با توجه به بررسی های صورت گرفته هر کشاورز در حاشیه رودخانه زنجانرودبر اثر طغیان رودخانه بطور متوسط سالیانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال زیان می بیند