سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید جوادنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن )اکتشاف (، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی پورعاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن )فرآوری مواد معدنی (، دانشگاه صنعتی
جواد اسکندری شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن (مکانیک سنگ )، دانشگاه شهید باهنر ک
فرهاد داودیان –

چکیده:

منطقه شیخدرآباد در جنوبغرب شهر میانه، در استان آذربایجان شرقی واقع است . در این منطقه توده های نفوذی متعلق به اولیگوسن وارد سنگ های ولکانیکی ائوسن و رسوبی های کرتاسه شده
و آلتراسیون های وسیعی را بوجود آورده است . این منطقه به عنوان یک پتانسیل برای فلزات طلا، نقره، مس و برخی منابع فلزی و غیر فلزی دیگر مطرح است . در منطقه، کانی سازی کالکوپیریت، بورنیت، کوولیت و غیره همراه با مگنتیت، هماتیت و پیریت در رگه ها انجام شده است . در این پژوهش سعی شده است ویژگی های ژئوشیمیایی توزیع فلزات پایه در رسوبات آبراهه ای منطقه شیخدرآباد بررسی شود . روش کار بدین صورت بود که ابتدا، شبکه نمونه برداری رسوبات آبراهه ای طراحی و سپس عملیات برداشت نمونه ها انجام شد . سپس، با تعیین حد بهینه برای آماده سازی، نمونه ها به روش XRF تجزیه شدند . در نهایت، تجزیه و تحلیل های زمین آماری بر روی داده های بدست آمده اجرا گردید .
شدگی بر اساس نتایج بدست آمده، غنی شد گی مس، روی و سرب در منطقه دیده شد . تهی O2Na که نشانگر وجود آلتراسیون سرسیتی است و در افق های بالایی نهشته های Cu–A u پورفیری
توسعه می یابد در منطقه شناسایی گردید . این آلتراسیون با منطقه غنی شده مس تطابق خوبینشان می دهد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فاکتوری و رسم نقشه مربوط به نتیجه آنالیز فاکتوری
برای فاکتور دوم که در آن مس و روی اصلی ترین تشکیل دهنده ها هستند، محدوده نهایی برای بررسی بیشتر را پیشنهاد داد