سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فیروز علی نیا – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میراحسان میرمرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروز بررسی ژئوشیمیائی رسوبات آبراهه ای، بعنوان یکی از کارآمدترین روشهای پی جویی، در اکثر پروژه های مهم اکتشافی بکار گرف ته می شود . بر همین اساس و در راستای شناسایی مناطق پر پتانسیل ناحیه تکاب، مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه بانجام رسید . به این منظور، پس از جمع آوری اطلاعات لازم، اقدام به طراحیشبکه نمونه برداری گردید و تعداد ۱۱۲ نمونه رسوب آبراهه ای از جزء ۸۰ – مش برداشت شد. نمونه ها پس از آمادهسازی جهت آنالیز شیمیایی ۳۱ عنصر به روش ICPبه آزمایشگاهACME کانادا ارسال گردید. بعد از مشخص شدننتایج آنالیز نمونه ها، ۱۳ عنصر جهت مرحله پردازش داده ها و تهیه نقشه های ژئوشیمیایی انتخاب شدند . در مرحله پردازش، پس از محاسبه مقادیر سنسورد و حذف اثر سنگ بالادست، یک جامعه همگن کلی بدست آمد . به منظور انتخاب نمونه های آنومال از این جامعه، اقدام به نرمال و استاندارد سازی جامعه شد و با استفاده از روشهای آماری تک متغیرهx + 2sو غربالP.N و نیز روش های آماری چند متغیره فاکتور آنالیز و رگرسیون داده ها مورد پردازشقرار گرفته و نقشه های مربوط به ناهنجاری های ژئوشیمیایی منطقه تهیه گردید. بر این اساس مناطق امید بخش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت انجام اکتشافات مقدماتی معرفی شدند.