سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین هادیزاده – گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز – انیستیتو تحقیقاتی
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز – انیستیتو تحقیقاتی
فرهاد ملک قاسمی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز – انیستیتو تحقیقاتی
محسن موذن – گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز – انیستیتو تحقیقاتی

چکیده:

برگه توپوگرافی برندق در جنوب شرقی استان اردبیل و شمال شرقی استان زنجان واقع گردیدهو بخش از ایالت متالوژنیطارم – قره داغ را در بر می گیرد. نتایج حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده مورد بررسی منجر به کشف ۱۰ محدوده ناهنجاری درمنطقه گردید. مهمترین ناهنجاری ها در بخش جنوبی و حاشیه رودخانه قزل اوزن قرار دارند. نفوذ توده های گرانودیوریتی، مونزودیوریتی تا دیوریتی اواخر پالئوژن و نئوژن بداخل سازند کرج باعث بوجود آمدن دو تیپ متفاوت دگر سانی در منطقه گردیده است. دگر سانی ها یبخش جنوبی با زونهای سیلیسی، آرژیلیک پیشرفته، پروپیلتیک و سرسیتیک مشص می شوند که نسبت به عناصر Ag, Sb, Bi, As ناهنجاری به صورت منطقه ای نشان می دهند. دگر سانی های حاشیه رودخانه قل اوزن شامل دگرسانی آرژیلیکی، زئولیتی و اپیدوتی بوده که با مجموعه های کانیابی کوارتز، پرهنیت، فلوریت، اپیدوت، آلبیت، فلدسپار پتاسیم، کلسیت، لامونتیت و آنالیسم مشخص گردیده و نسبت به عناصر Ag, Sn, W, Mo, Fe, Hg, Au ناهنجاری نشان می دهند. بررسی و مطابقت نقشه دانسیته گسلهای منطقه مورد مطالعه با نقشه نهایی ناهنجاری های نشان دهنده نقش بارز و آشکار گسلها در بوجود آوردن آنومالیهای ژئوشیمیایی در منطقه می باشد.