سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه صفی زاده – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
پیمان رجبی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه خرم آب

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با وسعت ۶۲۵ کیلومتر مربع بین طولهای جغرافیایی ۴۵ َو ۴۸ ْدرجه تا ۴۹ ْخاوری و عرضهای جغرافیایی ۴۵ ْو ۳۳ ْدرجه تا °۳۴ درجه شمالی واقع است . این منطقه بخشی از برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ بروجرد است . سنگهای اصلی این منطقه را گرانیت و گرانودیوریت، با سن پالئوسن و همچنین کوارتز دیوریت و شیست تشکیل می دهند . کانی شناسی سنگها نشانگر وجود فنوکریست های کوارتز، آلکالی فلدسپات و پلاژیوکلاز در گرانیتها و فنوکریست های سانیدین در شیست ها می باشد . با استفاده از عکس های هوایی و بررسی های صحرایی روند گسل های منطقه بصورت شمال غرب – جنوب مشخص شد و دگرسانی های قابل مشاهده در منطقه هم شامل دگرسانی های سیلیسی، کلریتی، پروپیلیتی و آرژیلیتی مطالعه و معرفی شد . پس از طراحی شبکه به روش مرکز ثقل اقدام به برداشت ۲۶۰ نمونه ژئوشیمی آبراهه ای شد که برای ۲۰ عنصر مورد تجزیه قرار گرفت سپس با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای ) ) Spss,Excel,Surfer ، پردازش شد . وپس از تدوین داده ها و انجام عملیات نرم آفزاری، مقدار غنی شدگی هر عنصر با استفاده از فرمول /CmedEI = Ci محاسبه و در نهایت با استفاده از روش تخمین شبکه آنومالی های عناصر ترسیم شد . نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیایی پراکندگی آنومالی عناصر Fe,Cu,Hg,Ag,Au ، سطح بالای اعتماد %۷۰ در جنوب و جنوب شرقB1,B2,B4,B9، مرکز B5 شمال شرق B3 ، شمال B6 و شمال غرب B7,B8 را نشان می دهد .