سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم الیاس پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچست
عزیزاله بزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچست
ناصر شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و کا

چکیده:

محدودهی مورد مطالعه در پهنهی جوش خوردهی سیستان واقع شده است. قدیمی ترین تشکیلات منطقه را سنگ های رسوبی رخساری فلیشی با سن کرتاسه پیشین تشکیل داده اند. تودهی نفوذی نیمه عمیق کوه جانجا با ترکیب دیوریتی به صورت دسته دایک هاییDike swarm) با سن میوسن میانی تا میوسن پسین، سنگ های رسوبی منطقه را قطع کرده و باعث به وجود آمدن دگرسانی و کانه زایی مس و طلا در منطقه شده است. دگرسانی های موجود در این منطقه بیشتر از نوع پروپلیتیک، سیلیسی و دگرسانی نوع اسکارن است. بعضی کانی های مشاهده شده عبارتند از پیریت، کالکوپیریت، مالاکیت، مگنتیت، هماتیت و لیمونیت. در رخنمونها پیریت افشان به فراوانی تشکیل شده است. در مطالعات ژئوشیمیایی منطقه از روش نمونه برداری از رسوبات آبراههای و کانی سنگین استفاده شد. که پس از مشخص شدن محدودهی آنومالیها، در محدودهی کوه جانجا مطالعات لیتوژئوشیمیایی صورت گرفت. با استفاده از ترسیم هیستوگرام های فراوانی عناصر و تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن و پارامترهای مختلف آماری، محدوده های مناسب مس و عناصر هم پاراژنز آن در منطقه مشخص شد که جانجای شمالی دارای آنومالی بیشتری نسبت به جانجای جنوبی است و با توجه به شواهد کانه زایی و عیار جهت مطالعات بعدی مناسب می باشد. با توجه به مطالعات ژئوشیمیایی صورت گرفته در این منطقه، محدوده کوه جنجا به صورت دو توده شمالی و جنوبی رخنمون دارد، دارای غنی شدگی عنصر مس و به مقدار کم طلا می باشد