سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم اعتمادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ایرج رسا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدهادی نظام پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

منطقه انتخاب شده جهت مطالعات ژئوشیمیایی در مقیاس ۱:۱۰۰,۰۰۰ به وسعت ۲۵۰۰ کیلومتر مربع میباشد. این محدوده ازتوابع شهرستان بافق میباشد که از شمال به شهرستان طبس از جنوب شرقی به راور و از غرب به بافق منتهی میشود. جهت اجراء اینمطالعات از بررسی هالههای ثانویه عناصر برای یافتن کانی سازیهای احتمالی استفاده شده است. بهاین ترتیب که پس از تهیه شبکه نمونهبرداری و برداشت ۷۹۵ نمونه از رسوبات آبراههای و پردازش دادههای ژئوشیمیایی آنها، محل آنومالیهای مقدماتی و نواحی امید بخش با روشهای آماری تک متغیره و بهویژه چند متغیره، با استفاده از نرمافزارهای آماری و روش تخمین آستانهای، تعیین گردید و توسط نرمافزارAutoCAD بهصورت نقشه درآمدنتایج نمایانگر این امر میباشند که برگهی بهاباد به لحاظ کانهسازی، منطقهای فوقالعاده مستعد است و بسیاری از عارضههایی کهمورد برداشت قرار گرفتند دارای مقادیر غیر عادی و آنومال عناصر مختلف به ویژه سرب، روی و در موارد کمتری مس باشند. بسیاری از این نواحی بر روی معادن متروک و پتانسیلهای معدنی شناختهشده منطبق بوده و لذا ضمن تأیید نتیجه کار این امید را پیش میآوردکه در سایر نواحی نیز امکان حضود پتانسیلهای جدید وجود داشته باشد