سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد کاوند – سازمان انرژی اتمی ایران، واحد اکتشاف

چکیده:

مقاله حاضر در ارتباط با اکتشافات ژئوشیمیایی کوچک مقیاس اورانیم در محدوده نیمه شرقی شیت توپوگرافی۱:۵۰۰۰ ترک (شمال شرق شهرستان میانه) تهیه شده است. کار در این مرحله از اکتشافات ژئوشیمیایی، به طریقه نمونه برداری رودخانه ای ۲۲۲ عدد نمونه از حوضه های آبریزی که منطقه اکتشافی را می پوشانند و سپس تجزیه و تحلیل آماری نتایج تجزیه ی آنها صورت گرفته است. در این تجزیه و تحلیل، اثر سنگ منشآ نمونه ها در غلظت عناصر از نظر دور نمانده و با جدا کردن نمونه ها در زیر گروه های با سنگ منشٱ یکسان داده ها را در جوامعی نسبتاً همگن بررسی شده است. با در نظر گرفتن سطح اعتماد ۹۵٪ بقیه ۵٪ داده ها به عنوان بی هنجاری معرفی شده اند و نظر به اینکه می باید ریسک از دست رفتن زمان، هزینه و انرژی را به حداقل رساند، براساس تعدادی معیارهای ژئوشیمیایی شامل: مقدار غلظت اورانیم، مقدار شاخص های تک عنصری، مقدار شاخص های تجمعی، مقدار شاخص های نسبت و میزان تائید در نمونه های مجاور، بی هنجاری های ژئوشیمیایی اولویت بندی شده اند تا در مرحله بعد، با توجه به این اولویت ها اکتشافات تفصیلی تر صورت گیرد.