سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی شاکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن (اکتشاف معدن)- دانشگاه شهید باهنر کر
،غلامرضا رحیمی پور – استادیار بخش مهندسی معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایوب معمار – گروه اکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یک منطقه وسیع را میتوان با استفاده از روش ژئوفیزیک رادیومتری هوایی در زمان کوتاه و با صرف هزینه اندک مورد بررسی قرار داد و مناطق امیدبخش عناصر پرتوزا را معین نمود. در این مقاله داده های ژئوفیزیک رادیومتری هوایی عناصر اورانیوم و توریوم از برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ چادرملو مورد بررسی آماری قرار گرفت و پارامترهای آماری این عناصر محاسبه گردید. سپس جدایش بی هنجاری ها بر اساس پراکندگی حول میانگین برای عناصر اورانیوم و توریوم انجام شد. بدین ترتیب که میانگین بدست آمده به عنوان حدزمینه X +1S به عنوان حد آستانه X + 2S بی هنجاری ممکن و X + 3S بی هنجاری احتمالی در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از روش فرکتال جدایش بی هنجاری ها محاسبه شد. در نهایت مقادیر حاصل از دو روش ساختاری (فرکتال) و غیرساختاری (آمار کلاسیک) با هم مقایسه شدند و مناطق ب یهنجاری مشخص گردید. مقایسه نتایج حاصل از این دو روش ب یهنجاری های یکسانی را نشان داد