سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
آزاده آگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدهاشم طبطبایی – رئیس بخش غیر لرزه ای بخش اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

به منظور اکتشاف پتانسیل هیدروکربوری درناحیه طبس، عملیات گرانی سنجی زمینی در ١١٠٣ایستگاه به فاصله ۱/۵کیلومتر ازهم درطول ٢٨ پروفیل انجام شده است .فاصله پروفیل ها ازهم
مساوی وبرابر ٣ کیلومتر بوده است. داده های برداشت شده پس ازاعمال تصحیحات مختلف ازجمله : تصحیح ارتقاع، تصحیح عرض جغرافیایی و تصحیح توپوگرافی به صورت نقشه آنومالی بوگه رسم شدند.جهت تفکیک آنومالی های ناحیه ای وباقی مانده ازسه روش گریفین، روش روندسطحی و گسترش به سمت بالا استفاده گردید. درنهایت نقشه های آنومالی باقی مانده هریک از روش های
فوق تهیه وباهم مقایسه شدند. نتایج بدست آمده دلالت بروجود سه تاقدیس و چهار نادویس وتعدادی گسل درمنطقه می کند. وجود ساختمان های تاقدیسی بعنوان تله های مناسب وهمچنین ضخامت قابل توجه رسوبات و وضعیت زمین شناسی منطقه ، احتمال وجودمنابع هیدروکربوری دراین طاقدیس ها را محتمل می سازد.