سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن شکوئی – کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز،
محمد بلوکی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهرام سامانی – استادیار، رئیس اسبق بخش اکتشافات معدن سازمان انرژی اتمی تهران،
محمد نصیری گنجینه کتاب – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه نبی جان در جنوب باختر شهرستان کلیبر واقع شده است کهن ترین واحد سنگی منطقه ، سنگهای آتشفشانی کرتاسه با ترکیب ریوداسیت، آندزیت و تراکی آندز یت است که ا ین مجموعه آتشفشانی، توسط مارن ، ماسه سنگ و آهک کرتاسه پوشیده شده است.
نفوذ توده کوارتز مونزودیوریتی با سن الیگومیوسن در منطقه باعث آلتراسیون و کانی سازی طلای نوع سولفیدی در منطقه شده است که در این مقاله جهت مطالعه عمق زون ها ی سول فیدی حاوی طلا علاوه بر مطالعات صحر ایی و اطلاعات ز مین شناس ی از روش ژئو فیزیک IP , RS استفاده گردید و در منطقه مورد مطالعه، طی عملیات ژئوفیزیک ( ۴ آرایش مستطیلی و ۳ آرایش دایپل‐ دایپل) کا نی زایی طلا در داخل زون سولفیدی تا عمق ۹۰ متر تثبیت گردید.