سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
روح اله علیپور – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدکاظم حفیظی – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

روش مقاومت ویژه یکی از پرکاربرد ترین روش های ژئوفیزیکی برای اکتشاف منابع آب زیر زمینی و مسائل مهندسی است. در این روش برای اندازه گیری مقاومت ویژه زمین غالبًا از آرایه های خطی الکترودی استفاده می شود. آرایه مربعی یکی از آرایه های غیر خطی است که علی رغم قابلیت های فراوان کمتر در کارهای عملی استفاده می شود. در این مقاله هدف اصلی بر این است تا با ارائه داده های اندازه گیری شده، توانمندی های این روش مقاومت ویژه برای کشف شکستگی ها مدفون حاوی آب مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج بررسی های صورت گرفته در طول دو پروفیل منطقه ای در اطراف شاهرود نشان می دهد که دو زون شکسته آبدار در سنگهای آهکی واقع در زیر رسوبات ممکن است وجود داشته باشند که محل یکی از آنها منطبق با محل حفر تقریبی چاه آبی درهمین منطقه است.