سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاشم شاهسونی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیز
مهرداد سلیمانی منفرد – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیز

چکیده:

بسیاری از روش های مؤثر در اکتشاف مخازن نفتی که تاکنون توسعه داده شد ه اند، نظیر روش لرزه نگاری سه بعدی، زمان بر و پر هزینه میباشند . در م قابل این چنین رو شهایی، روش سریع و کم هزینه غیر فعال تحلیل طیفی فرکانس های پایین معرفی شده است . هرچند این روش را نمیتوان به عنوان یک روش مجزا در اکتشاف مخازن هیدروکربوری به کاربرد اما ابزار بسیار قوی، سریع و کم هزینه را برای تعیین نقاط امید بخش اکتشاف مخازن
هیدروکربوری در اختیار ما قرار می دهد. از این طریق م یتوان ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف را به نحوه چشم گیری کاهش دا د. در ا ین مطالعه روش فوق الذکر به طور مختصر شرح داده شده و معایب و مزایای آن برشمرده شده است.