سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هادی اشراقی – سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی
زهرا خواجه میری – سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی

چکیده:

محدوده شوشود در استان خراسان جنوبی و شمال غربی شهرستان بیرجند قرار داردسنگهایی که در این محدوده بیرونزدگی دارند شامل مجموعه فلیش و اولترابازیک حاوی رگههای ضخیم لیستونیتی میباشند.. لیسوینیت های منطقه شامل لیستونیتهای کربناتی، کربناتی- سیلیسی و سیلیسی است ورگههای لیستونیتی در بعضی از نقاط دنیا محلهای مناسبی برای ذخایر طلا و جیوه تشخیصداده شدهاند. لیستونیتهای محدوده در سه رگه بسیار ضخیم رخنمون دارند مجموعهای از رگههای نازک و ضخیم اکسید آهن در یک پهنه گسلی بهضخامت ۱۵ متر رگه ۳Lv را قطع کردهاند. ضخامت رگههای آهنی از چند سانتیمتر تا ۳ متر متغیر است تعداد ۱۰ نمونه برای آنالیز ۴۴ عنصری بهویژه طلا، نقره، جیوه، مس و روی مخصوصاً از رخنمون رگههای لیستونیتی و سنگهای بازیک برداشت گردیده است. پائین بودن عیار طلا و مس در رگههای مذکور، پراکنده بودن و غیرممتد بودن آنها باعث شده تا کانیسازی در این رگهها فاقد ارزش اقتصادی باشد. از آنجا که عیار آهن در نمونههای اخذ شده از رگههای اکسید آهن نسبتاً بالاست، این رگهها مورد ارزیابی دقیقتر قرار گیرند و با روش مغناطیسسنجی مطالعه شوند.