مقاله اکتشاف ناحيه اي اورانيوم و توريوم بر مبناي داده هاي ژئوفيزيک راديومتري هوايي در منطقه ده بکري (استان کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اکتشاف ناحيه اي اورانيوم و توريوم بر مبناي داده هاي ژئوفيزيک راديومتري هوايي در منطقه ده بکري (استان کرمان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورانيوم
مقاله ده بکري
مقاله توريوم
مقاله ژئوفيزيک راديومتري هوابردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياظريفي افشار
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاعات حاصل از عمليات ژئوفيزيک راديومتري هوابرد اهميت فراواني در اکتشاف مواد راديواکتيو دارند. در حقيقت اين داده ها پايه اصلي براي اکتشاف عنصر اورانيوم در مناطق مختلف هستند. در اين نوشتار با تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از ژئوفيزيک هوايي در برگه ۱:۵۰۰۰۰ ده بکري به شمارهII 7548  در جنوب شرق ايران، محدوده هاي اميدبخش براي عنصر اورانيوم و توريوم مشخص شده اند. نخست با تحليل آماري و ترسيم نقشه هاي هم شدت محدوده هاي اميد بخش معين و اولويت بندي شده اند. سپس با کنترل زميني داده ها در محدوده هاي اميدبخش شامل عمليات ژئوفيزيکي زميني و برداشت نمونه هاي سطحي از تمام محدوده هاي اميدبخش و انجام آناليز شيميايي روي آنها، صحت داده هاي ژئوفيزيک مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين داده هاي زمين شناسي اين برگه نيز مورد بررسي قرار گرفته و با نتايج حاصل از داده هاي ژئوفيزيک هوايي مقايسه شده است. در نهايت با تجزيه و تحليل نقشه هاي حاصل شده، محدوده هاي اميدبخش جهت مراحل بعدي اکتشاف اورانيوم در اين برگه معرفي و پيشنهاد شده اند.