سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا خالوکاکائی – دانشکده معدن و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
همام خیرخواه – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن- دانشکده معدن و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهر

چکیده:

منطقه موردمطالعه در استان فارس واقع است و بخشی از چهارگوش زمین شناسی ۱:۲۵۰،۰۰۰ اقلید محسوب می شود. به منظور انجام عملیات اکتشاف رسوبات آبراهه ای در منطقه مذکور، پس از طراحی عملیات و تعیین نقاط نمونه برداری تعداد ۸۶۹ نمونه ژئوشیمیایی و ۴۰ نمونه تکراری جهت کنترل خطا از رسوبات رودخانه ای برداشت شده است. نمونه های ژئوشیممیایی برداشت شده در آزمایشگاه نسبت به ۲۰ عنصر آنالیز شیمیایی شد و همچنین خطای آنالیز نیز محاسبه گردید.
به منظور تعیین آنومالیها درمنطقه سوریان، از روشهای آماری های تک متغیره و چند متغیره استفاده گردید. همچنین از روش حد آستانه ای ۲s + xبار ، در مرحله تک متغیره و در تکنیکهای چند متغیره از روشهای ماتریس همبستگی، روش تجزیه و تحلیل خوشه ای و فاکتوری برای تعیین مقادیر آنومالی استفاده شد. در نهایت نقشه های آنومالی برای عناصر و فاکتورهای مختلف رسم و مناطق امید بخش مطالعاتی با توجه به تمرکز آنومالیهای عناصر مختلف مشخص گردید.