سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان افضل – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
احمد امیرنژاد – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
محمد لطفی – استادیار پژوهشکده علوم زمین
احمد خاکزاد – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مطالعات ژئوشیمیایی بخش مهمی از ارزیابی و بررسی منابع و ذخایر معدنی در مراحل مختلف اکتشافات می باشد. در این راستا درپی جویی مواد معدنی در منطقه آبندان واقع در جنوب بابل در استان مازندران در کنار مطالعات زمین شناسی، بررسیهای ژئوشیمیایی نیز صورت پذیرفته است. در محدوده موردمطالعه حدود ۶۰ نمونه۳۲ عنصری ژئوشیمیایی رودخانه ای برای مطالعات بکمک نرم فازار Minitab انجام پذیرفته است. روال کار بر این منوال بوده که پس از خاج نمودن داده های خارج از ردیف از سری داده ها به روش نمودار جعبه ای، توزیع آماری داده ها بررسی شده و با به دست آوردن میانگین و انحراف معیار هر عنصر آنومالی ممکن و احتمالی در سری داده ها بررسی گردید و این امر مشخص شد که در بعضینمونه هاعناصری همچون کرم، کبالت، نیکل، سرب و کادمیوم دارای انومالی ممکن و عناصر شیمیایی مثل روبیدیدم و اورانیوم دارای انومالی احتمالی می باشند. همچنین روش P.N برای جداسازی انومالی از سری داده ها نیز مورد استفادهقرار گرفته است که عناصری همچون روی، روبیدیم، سرب، لانتانیم، زیرکنیم و بالاخره کادمیوم در محدوده مورد مطالعه دارای آنومالی هستند.