سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برداشتهای پتانسیل خودزا (SP)، اتصال به جرم و مقاومت ویژه الکتریکی برای بررسی کانسار گرافیت وزمستان در جنوب غربی اراک انجام شده اند. اندازه گیری های SP به وسیله یک شبکه نیمه منظم شامل ۲۶ پروفیل با فواصل ۱۰ متر می باشد و فاصله نقاط برداشت بر روی پروفیل ها ۳ متر است. از پروفیل ها و نقاط برداشت SP برای اندازه گیری مقادیر پتانسیل در روش اتصال به جرم استفاده شده است. برای انجام این برداشتها یکی از الکترودهای فرستنده به توده گرافیتی متصل شده و یک الکترود گیرنده بر روی نقاط برداشت حرکت می کند. الکترود فرستنده و گیرنده دوم در فاصله بینهایت فیزیکی قرار می گیرند. برداشتهای مقاومت ویژه الکتریکی به وسیله آرایه دو قطبی- دو قطبی و بر روی همان پروفیلهای انجام شده به طوریکه طول خط جریان برابر با فاصله ایستگاه هاو فاصله پرسشها بوده (۶ متر) و فاصله گیرنده ها از هم نیز همین مقدار می باشد. تعداد پرسش ها با توجه به احتمال گسترش کانسار بین ۳ تا ۱۲ متغیر بوده است. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که رگه های گرافیتی در منطقه وزمستان عموماً نازک، ناخالص و ناپیوسته هستند.