سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به مطالعه وضعیت کانی سازی کانسار معدنی خونیک واقع در استان خراسان جنوبی با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی پرداخته شده است.با توجه به مطالعات اولیه و وجود شواهد زمین شناسی مبنی بر سولفیدی بودن کانسارIP پلاریزاسیون القایی)و RS مقاومت ویژه ظاهری)برای این منظور برگزیده شدهاند.هدف از انجام این مطالعه تعیین محدودههای بی هنجار ،بررسی عمق و ضخامت پیکرههای معدنی موجود وهمچنین تعیین وضعیت پیوستگی پیکره ها ودر نهایت تعیین نقاط مناسب برای حفاری اکتشافی بوده است.به علت ویژگیهای خاص هندسی و الکتریکی پیکره های معدنی، بررسی های مقدماتی و انجام برداشت های اولیه به این نتیجه انجامید که استفاده از آرایه های معمول با موفقیت چندانی همراه نیست از این رو آرایه جدید CRSP طراحی ومورد استفاده قرار گرفت.با استفاده از دو آرایه مستطیلی وCRSP محدوده مورد نظربررسی شد نقشههای هم مقاومت ظاهری الکتریکی و شارژبیلیته برای ژرفاهای مختلف و همچنین شبه نیم رخهای مختلف برای پروفیلها تهیه شده است.پس از تفسیر نهایی محدودههای بی هنجار ، وضعیت کانسار شامل :شکل تقریبی کانی سازی ،عمق کانی سازی و… مشخص شدند و سرانجام نقاط مناسب برای حفاری پیشنهاد شده اند.