سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله محمدی یاریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه مکانیک ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه راز
حشمت اله حقیقت – استادیار – گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی ک ر مانشاه

چکیده:

این مقاله به تـ شریح مدلـساز ی هندسـ ی پارامتر یـ ک و تحل یـ ل فرآینـد اکــستروژن ســردپینیــون اســتارتخــودرو بــا قالــب مخروطــی شــکل می پردازد . با وارد کردن پارامترها ی هندس ی پینیون استارت شامل مدول، تعداد دندانه، زاویه فـشار، ضـر یب اصـلاح پروف یـ ل دندانـه ٣ و قطـر سـوراخ مرکزی به برنامه کامپیوتری نوشته شده بـه زبـان Visual Basic ، مـدل
سه بعدی آن در محیط نـرم افـزار SolidWorks ایجـاد مـ ی شـود . بـا استفاده از مدل ایجاد شده، شعاع مقطع معادل ، ابعاد بیلـت و اجـزا قالـب اکستروژن آن به دست م ی آ یند . با تحلیل فرآ یند به روش تعـادل نیرو هـا ٤ بر اساس مقطع معادل ٥ و لحاظ کار سختی ، نیـروی شـکل دهـی محاسـبه شده است . در انتها نیز نتایج روش تحلیلی با نتایج شبیه سازی فراینـد بـه روش حجم محدود ) ٦ نرم افزار (SuperForge مقایسه شده اند .