مقاله اکسيداسيون چربي و کربوهيدرات طي يک فعاليت ورزشي فزاينده وامانده ساز در دوچرخه سواران حرفه ايي و آماتور نخبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۹۰ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: اکسيداسيون چربي و کربوهيدرات طي يک فعاليت ورزشي فزاينده وامانده ساز در دوچرخه سواران حرفه ايي و آماتور نخبه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسيداسيون
مقاله چربي
مقاله کربوهيدرات
مقاله تمرين
مقاله دوچرخه سوار حرفه اي
مقاله آماتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميدللي جان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقايسه اکسيداسيون چربي و کربوهيدرات طي شدت هاي مختلف ورزش تا واماندگي در دوچرخه سواران حرفه ايي و آماتور است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش ۴۲ نفر دوچرخه سوار حرفه ايي و ۳۱ نفر دوچرخه سوار آماتور (نخبه) شرکت کردند. آزمودني ها يک آزمون ورزشي فزاينده را بر چرخ کارسنج با ۵۰ وات افزايش در هر ۳ دقيقه تا واماندگي اجرا کردند. نسبت تبادل تنفسي (RER) و ضربان قلب هنگام فعاليت ثبت شد. ميانگين حجم اکسيژن دمي، حجم دي اکسيد بازدمي و RER در طول زمان استراحت و ۳ دقيقه پاياني بارهاي کاري ثبت و مقدار اکسيداسيون کربوهيدرات و چربي با استفاده از معادله هاي عنصرسنجي محاسبه گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد مقدار RER در حالت استراحت و شدت ۲۰۰ وات بين دو گروه دوچرخه سوار حرفه اي و آماتور تفاوت معني داري ندارد، ولي در شدت هاي ۳۰۰ و ۴۰۰ وات RER در دوچرخه سواران حرفه اي به طور معني داري از دوچرخه سواران آماتور پايين تر مي باشد (P=0.01). بين دو گروه دوچرخه سواران آماتور و حرفه اي در مقدار و درصد اکسيداسيون کربوهيدرات و چربي تفاوت معني داري در حال استراحت و شدت هاي مختلف وجود نداشت.
نتيجه گيري: تفاوت اندکي در مورد استفاده از کربوهيدرات و چربي بين دوچرخه سواران حرفه اي و آماتور وجود دارد، ولي همين تفاوت اندک و صرفه جويي اندک دوچرخه سواران حرفه اي در استفاده از کربوهيدرات ها موجب تفاوت عملکردي عمده اي بين آنها مي شود.