سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیداحمد عطایی – استادیار بخش مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – دانشیار بخش مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مهرابیان – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
در این تحقیق اکسیداسیون بیولوژیکی باطلهی پیریتی مجتمع گلگهر سیرجان توسط مخلوطی از باکتریهای مزوفیل شامل اسیدوتیوباسیلوس فرواکسیدان، اسیدوتیوباسیلوس تیواکسیدان و لپتوسپریلیوم فرواکسیدان انجام گردیده است. پس از شستشوی خاک با اسیدکلریدریک دو مولار، بیواکسیداسیون به مدت ۱۲ روز انجام شد. سپس اندازهگیری یونهای ۲+Fe ، ۳+Fe ، -۴OS ، totalFe و pH محلولها انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از روند افزایشی یونهای ۳+Fe ، -۴SO و totalFe و روند کاهشی یون ۲+Fe با زمان میباشند. افزایش یون ۳+Fe ، -۴SO و کاهش ۲+Fe گویای حضور باکتریها در فاز رشد میباشد. همچنین افزایش نسبت ۲+/Fe3+Fe در محلولها، انجام فرایند بیواکسیداسیون را در این آزمایش تأیید میکند. نسبت۴/SOtotalF در ابتدا حدود یک و پس از ذشت زمان به ۰/۵ رسیدph محلولها نیز در ابتدا افزایش و از روز ششم به بعد روندی نزولی را در پیگرفت، که نشان دهندهی آغاز فاز رشد باکتریها میباشد. و در نهایت بازدهی ۸۸ % بیواکسیداسیون برای این باطله توسط باکتریهای مورد استفاده حاصل گردید