سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی امیر عبداللهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
علی قاسمی – استایار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید رحمان حسینی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از تحقیق حاصل افزایش زیست سازگاری تیتانیوم خالص تجارتی با اعمال لایه اکسیدی بر سطح زیر لایه به روش اکسیداسیون حرارتی است.به این منظور تیتانیوم خالص تجارتی در محدوده دمایی ۴۰۰-۸۰۰ و در زمان یک ساعت به صورت هم دما اکسید شد تا ضخامت لایه اکسید در حد بهینه ایجاد شود سپس آزمونهای متالوگرافی ریزسختی سنجی و پلاریزاسیون در محیط سزم فیزیولوژیک انجام شد.عمق نفوذ و نحوه توزیع غلظت اکیسژن توسط روش طیف سنجی پلاسمایی وسطح مقطع لایه اکسید توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد.نتایج حاصل نشان که با افزایش دمای اکسیداسیون ضخامت لایه ای اکسیدی و عمق نفوذ اکسیژن افزایش یافته است.همچنین در محدوده دمایی ۴۰۰-۶۰۰ با افزایش ضخامت لایه اکسید مقاومت به خوردگی افزایش میابد ولی در محدوده دمایی ۶۰۰-۸۰۰ بدلیل وقوع پدیده ورقه ورقه شدن لایه اکسید با افزایش درجه حرارت اکسیداسیون مقاومت به خوردگی کاهش میابد بر این اساس دمای ۶۰۰ درجه به عنوان دمای بهینه برای اکسیداسیون حرارتی تستانیوم خالص تجارتی به منظور مقاومت به خوردگی یکنواخت و زیست سازگاری بدست آمد.