سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام احمدی – کارشناس مرکز تحقیقات و فناوری موادپیشرفته
امیرحسین نجارباشی – کارشناس مرکز تحقیقات و فناوری موادپیشرفته
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار مرکز تحقیقات و فناوری موادپیشرفته

چکیده:

فولادهای زنگ نزن به دلیل داشتن موارد استفاده و کاربرد فراوان در ص نایع نظامی، پزشکی، هوا فضا و … ، همواره مورد توجه محققین و صنعت کاران بودهاند . یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر بر افزایش مقاومت خـوردگی ایـن دسته ازفولادها، کاهش اکسیژن ( آخالهای اکسیدی ) موجود در آن ها است . در این تحقیـق ، کـاهش اکـسیژن در فولاد ۳۱۶ L با استفاده از روش ذوب و تصفیه تحت خلاءء و عناصر اکـسیژن زدای آلومینیـوم وسیلیـسیم بررسـی شده است . کاهش اکسیژن در خلاءء به وسیله واکنش با کربن صورت گرفته و بـه ایـن طریـق مـی تـوان کـربن را درحد ۰/۰۱ تا ۰/۰۲ درصد پایین آورده ودر واقع کاهش اکسیژن وکربن تحت خلاءء هم زمـان صـورت مـی گیـرد . برای کاملتر شدن اکسیژن زدایی دراین فولادها از عناصری نظیر آلومینیوم و سیلیـس یم در ترکیـب شـیمیایی آن هـا استفاده میشود . آلومینیوم مهمترین عنصر اکسیژن زدا است که با استفاده از آن اکسیژن تا بیش ۹۰ درصد کـاهش یافته است .